Apie asociaciją

Lietuvos karjerų asociacija buvo įsteigta 1995 metais ir tuomet buvo pavadinta asociacija „Nerūdinės statybinės medžiagos“. Asociacijos pavadinimas buvo pakeistas 2005 metais.

 

Lietuvos karjerų asociacija jungia aktyviausius vietinių smėlio, žvirgždo ir dolomito išteklių perdirbėjus ir  svarbiausius įrangos bei paslaugų kasybos sektoriui tiekėjus. Šiuo metu asociacija vienija 25 narius, kurie drauge iškasa ir perdirba apie 45 proc. visų Lietuvoje per metus statybos pramonei, susisiekimo infrastruktūros projektams ir kitoms reikmėms sunaudojamų dolomito bei žvirgždo skaldų, smėlio, žvyro bei kitų produktų. Asociacijos narių įmonėse nuolat dirba daugiau nei 5200 žmonių.

 

Asociacijos misija – telkti kasybos sektoriaus įmones ir puoselėti atsakingo verslo bei konstruktyvaus bendradarbiavimo su klientais, partneriais ir valstybės institucijomis principus.

 

Asociacijos vizija– racionalus žemės gelmių išteklių naudojimas visuomenės gerovei, pagrįstas šiuolaikiniais technologiniais ir aplinkosauginiais sprendimais, pagarba žmogui ir aplinkai.

 

Pagrindiniai asociacijos veiklos tikslai: atstovauti asociacijos narių interesus valstybės ir savivaldybių institucijose, siekti skaidraus ir nediskriminacinio teisės aktų reikalavimų taikymo; skatinti taupiai, saugiai ir racionaliai eksploatuoti Lietuvos Respublikos žemės gelmių  išteklius;  atstovauti šalies nerūdinių medžiagų gamintojus Europoje bei pasaulyje; skatinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp aukštojo mokslo įstaigų ir asociacijos narių, propaguoti sektoriaus technologinės pažangos plėtrą ir pasiekimus.

 

Asociacijos vertybės – atsakomybė, skaidrumas, profesionalumas, tvari aplinka ir saugus žmogus.

 

Lietuvos karjerų asociacijos nariai naudingąsias iškasenas vertina kaip nacionalinį turtą, todėl naudoja racionaliai ir atsakingai. Jų gaminama produkcija atitinka standartų keliamus reikalavimus ir gali būti naudojama sudėtingiausių konstrukcijų statiniams bei infrastruktūros objektams statyti. Vykdydami griežtus aplinkosaugos reikalavimus ir siekdami aukščiausios kokybės, asociacijos nariai diegia naujausią perdirbimo bei kasybos darbų įrangą, sena įranga keičiama modernia, efektyvesne, saugesne darbuotojams ir aplinkai įranga. Asociacijos nariai atsakingai ir laiku vykdo karjerų rekultivaciją. Buvę karjerai virsta mišku, ežeru, žemės ūkio naudmenomis ar kitais visuomenės poreikiams pritaikytais  objektais.

 

Ketvirtį amžiaus minint…Faktai ir pamąstymai (PDF, 4MB)

Naudingųjų iškasenų naudojimą reguliuojantys teisės aktai

 1. LR Žemės gelmių įstatymas;
 2. LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas;
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 11 d. nutarimas Nr. 198 „Dėl Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius), požeminio pramoninio bei mineralinio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes išdavimo taisyklių patvirtinimo“;
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“;
 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 14 d. nutarimas Nr. 1116 „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“;
 6. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2006 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. D1-444 „Dėl Naudingųjų iškasenų išteklių naudojimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 7. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2008 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. D1-239 „Dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo“;
 8. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 14 d. įsakymas Nr. D1-140/3D-141 „Dėl Naudingųjų iškasenų, esančių žemės savininkų ar naudotojų žemės sklypuose, naudojimo savo ūkio reikmėms tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 9. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2006 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. D1-451 „Dėl Grunto geologinio tyrimo ir grunto išteklių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 10. Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos ministro 1996 m. lapkričio 15 d. įsakymas Nr. 166 „Dėl Pažeistų žemių, iškasus naudingąsias iškasenas, rekultivavimo metodikos patvirtinimo“;
 11. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 1999 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. 39 „Dėl Lietuvos Respublikos kietųjų naudingųjų iškasenų išteklių klasifikacijos“;
 12. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. 1-07 „Dėl Leidimų naudoti žemės gelmių išteklius ir  ertmes bei leidimų tirti žemės gelmes turėtojų veiklos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 13. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2002 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. 3 „Dėl leidimo naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes formos patvirtinimo“;
 14. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2003 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. 1-01 „Dėl Markšeiderinių darbų atlikimo kietųjų naudingųjų iškasenų telkiniuose laikinųjų taisyklių patvirtinimo“;
 15. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 1-146 „Dėl Išžvalgytų kietųjų naudingųjų iškasenų išteklių aprobavimo tvarkos  aprašo patvirtinimo“;
 16. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. D1-145 „Dėl Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“.

i

Atgal